เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ป่าโคกหีบ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า
2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)


Big  Questions :
1. ป่าโคกหีบมีความสำคัญกับคนในชุมชนอย่างไร ?
2.  ถ้าไม่มีป่าโคกหีบจะเกิดอะไรขึ้นและส่งผลกระทบต่อนักเรียนและคนในชุมชนและโลกอย่างไรบ้าง ?

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานกับตัวชี้วัด

Mind mappingภูมิหลังของปัญหา                     ป่าโคกหีบเป็นป่าที่เคยมีพื้นที่มากกว่า 100 ไร่และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์หลายชนิด เป็นแหล่งยาสมุนไพร และเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญของคนในชุมชน เช่นพิธีเลี้ยงผีเจ้าปู่ และพิธีบวชป่า แต่ปัจจุบันพบว่าป่าโคกหีบถูกบุกรุกและพื้นที่ลดลงจำนวนมากรวมทั้งมีการลักลอบตัดต้นไม้ และนำขยะไปทิ้งซึ่งทำให้ป่าเกิดความเสื่อมโทรม ในอนาคตอันใกล้หากคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงไม่ตระหนักถึงความสำคัญและอนุรักษ์ป่าโคกหีบซึ่งเป็นป่าชุมชนผืนสุดท้ายของหมู่บ้านกวางงอย อาจเหลือเพียงชื่อและตำนานของป่าโคกหีบเพียงเท่านั้น
           ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาดังกล่าว รวมทั้งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของป่าโคกหีบซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนและโรงเรียน พี่ๆ ชั้น ป.6 จึงสนใจที่จะเรียนรู้ Topic : ป่าโคกหีบ ใน Quarter 2/2557 


ปฏิทินการเรียนรู้โครงงาน “ ป่าโคกหีบของเรา”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
Week
Input
Process
Output
Outcome
       1
4-8
..
2557
โจทย์
- สร้างแรงบันดาลใจโดยการเดินสำรวจป่า
คำถาม
นักเรียนคิดว่าการสำรวจป่าพบอะไรบ้างที่สามารถเป็นอาหารได้บ้าง
เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการการดำเนินชีวิตของแต่ละภูมิภาค
 - Brainstorms แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น และความรู้สึกของตนเอง
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Mind Mapping ก่อนเรียนสื่อ/อุปกรณ์
 ดูสารคดีเกี่ยวกับป่าไม้หรือภาพยนตร์ เรื่อง Eco จิ๋วก้องโลก
-www. worldometers.info/th/
- ป่าโคกหีบ
- กระดาษ A4
- สีไม้
- กระดาษ บรู๊ฟ
กิจกรรม
วันจันทร์
ดูสถิติการสูญเสียป่า การเพิ่มประประชากร การเพิ่มความต้องการใช้พลังงาน และสถิติอื่นๆที่สำคัญ จากwww. worldometers.info/th/
วิเคราะห์   สาเหตุและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการสูญเสียป่าไม้ โดยใช้เครื่องมือคิด Card and Chart
วันอังคาร
-   สำรวจป่าในชุมชนที่ใกล้ที่สุด
 (ป่าโคกหีบ)
- เปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยนสนทนาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจป่า
วิเคราะห์   ปัญหาที่เกิดขึ้นในป่าชุมชน หลังจากที่เดินสำรวจ โดยใช้เครื่องมือคิด Place Mat
วันพฤหัสบดี
-ออกแบบตั้งชื่อหน่วยทำกิจกรรม ตกแต่งห้องด้วยชื่อหน่วยที่ตั้งไว้
- Mind Mapping ก่อนเรียน
วันศุกร์
แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองงานศิลปะเกี่ยวกับป่า
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับป่าลงในสมุด
วิเคราะห์ปัญหาป่าในชุมชนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Card and Chart)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
การสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับป่าลงในสมุด
การวิเคราะห์ปัญหาป่าในชุมชนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Card and Chart)
การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- การวางแผนการเดินป่าและการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้
- ระบบนิเวศในป่าโคกหีบ
- ปัญหาที่พบในการสำรวจป่าในชุมชน (ป่าโคกหีบ)
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การใช้ชีวิตในการเดินป่า
- ทักษะการพร้อมในการเดินป่า
- ทักษะการปฐมพยาบาลในการเดินป่า
- ทักษะในการจดบันทึก
ทักษะการคิด
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการเดินป่า
การคิดสร้างสรรค์แนวทางที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าโคกหีบได้

- คิดเชื่อมโยงความพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง คน พืช สัตว์ และป่า

ทักษะการสื่อสาร
    อธิบายสิ่งที่ตนเองสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ในการเดินสำรวจป่าโคกหีบผ่านชิ้นงาน เช่น บทความ นิทาน ภาพวาด

คุณลักษณะ :
- ทักษะความอดทนในการเดินป่า การใช้ชีวิตในป่า
การเคารพสถานที่ (ป่าโคกหีบ)และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการเดินป่าด้วยความนอบน้อม
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา
มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน

2
11-15
..
2557
โจทย์  
วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
-นักเรียนจะออกแบบและวางแผนกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้  
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปฎิทินการเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ปฎิทินการเรียนรู้,สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ A4
- สีไม้
- กระดาษ ปรู๊ฟ


กิจกรรม
วันจันทร์ - วันอังคาร
เขียนสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากรู้
ทำปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
วันพฤหัสบดี
 Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
วันศุกร์
ทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ชิ้นงาน
 - สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากรู้
ปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 ภาระงาน
 -การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
การวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้
ความรู้
-  ออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม ทำปฏิทินการเรียนรู้
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
การคิดวางแผนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้
 -  การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในจำนวนป่าลดลงอย่าต่อเนื่อง
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้

ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3
18-22
..
2557
โจทย์
     คุณค่าและความสำคัญของป่า  (อากาศ / ปัจจัยสี่)

คำถาม
- ถ้าไม่มีป่าโคกหีบคนในชุมชนจะหา ผัก อาหาร เลี้ยงสัตว์ได้อย่างไร โดยครูจะทำเป็นกิจกรรม Round Rubin 
- คุณครูให้เวลาพี่ ป.6 อยู่ในป่าเป็นเวลาครึ่งวัน พี่ๆจะใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างไร

เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของป่าโคกหีบ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานนิทานเกี่ยวกับป่า
Place Mat  การวิเคราะห์  วิพากษ์เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของป่าโคกหีบ
สื่อ/อุปกรณ์
- ป่าโคกหีบ
- กระดาษ A4
- สีไม้
- กระดาษ ปรู๊ฟ
กิจกรรม
วันจันทร์
-      ครูกระตุ้นด้วยคำถาม จะใช้ชีวิตในป่าอย่างไร
-      จะวางแผนการเดินทางสำรวจป่าอย่างไร

วันอังคาร
 กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธ์ไม้พื้นเมืองในชุมชน

วันพฤหัสบดี
-ถอดบทเรียนในการใช้ชีวิตในป่า พูดคุยสนทนา
- สนทนาถึงกิจกรรมการเดินป่า และการสัมผัสนิเวศแนวลึก

วันศุกร์
- การ์ตูนช่องในการใช้ชีวิตในป่า
แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่องในการใช้ชีวิตในป่า
ชาร์ตความรู้เรื่องคุณค่าและความสำคัญของป่า
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- การ์ตูนช่องในการใช้ชีวิตในป่า
การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
การพูดคุยสนทนา วิเคราะห์  วิพากย์เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของป่า
การวางแผนพูดคุยการนำเสนอชิ้นงาน
 - การทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ความรู้
    เข้าใจความแตกต่างของคุณค่าและความสำคัญของป่าได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
 -  ทักษะการคิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้และการดำรงชีวิต
ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ

ทักษะการแก้ปัญหา มีวิธีการในการค้นคว้าข้อมูลให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-.สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าคุณค่าและความสำคัญของป่าโคกหีบ
4
25-29
..
2557
โจทย์  
- ประเภทของป่า/อุทยานแห่งชาติ
 สัตว์ป่าสงวน
 - ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของป่าและ

คำถาม
- ทำไมป่าแต่ละพื้นที่มีพืชแตกต่างกัน
- ป่าในโลกนี้มีกี่ประเภท
- ป่าโคกหีบและป่าบริเวณลำน้ำมาศ
- แตกต่างกันอย่างไร
- ทำไมถึงมีกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าบางชนิด

- ทำไมโรงเรียนต้องมีต้นไม้เยอะ
- ทำไมโรงเรียนต้องปลูกข้าวกินเอง
- ทำไมโรงเรียนต้องปลูกผักกินเอง
- ดวงอาทิตย์สำคัญกับพิธีนมอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนในกวางงอย
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานนิทาน
- Place Mat  การวิเคราะห์เกี่ยวกับประเภทของป่า
พื้นที่ป่าอนุรักษ์/อุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าสงวน
-  Card & Chart  ความแตกต่างมีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างไร
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับ ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของป่าและสิ่งมีชีวิต
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
-  ป่าโคกหีบและป่าข้างลำน้ำมาศ
-  ห้องสมุด
-  อินเทอร์เน็ต
-  บรรยากาศในห้องเรียน/มุมหนังสือ
-  กระดาษปรู๊ฟ
- สี/ปากกาเคมี
- คลิประบบนิเวศและมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต
-  Mind Mapping ระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ของป่า
- สีไม้
- กระดาษ ปรู๊ฟ
กิจกรรม
วันจันทร์
- สำรวจความแตกต่างของป่า แต่ละชนิดจากป่าหนองพวง ป่าช้า และป่าข้างลำน้ำมาศ
- พูดคุยโดยการใช้ Card & Chart ป่าทั้ง 3 ที่ ที่ไปสำรวจมาว่ามีส่วนที่เหมือนแตกต่างกันอย่างไร 

วันอังคาร
- นักเรียนจับคู่และครูแบ่งพื้นที่
 9 ตรว. สำหรับสำรวจพืชและสัตว์และบันทึกข้อมูลลงในแบบสำรวจรวมทั้งถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานและประกอบการเรียนรู้ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
- สำรวจระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในป่า
-Show and Share  ระบบนิเวศ

วันพฤหัสบดี
- จับฉลากเพื่อเลือกชนิดของป่าไปศึกษาว่าเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
- นำเสนอและนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย
- ทำflow chart ห่วงโซ่-สายใยอาหาร
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ของป่าเป็น  Mind Mapping
- เพาะเมล็ดถั่วเขียว ไว้เรียนสัปดาห์
ที่ 5
วันศุกร์
- เลือกสิ่งที่นักเรียนต้องการนำเสนอ
แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่4
ชิ้นงาน
-     สมุดภาพหรือนิทาน เกี่ยวกับประเภทของป่า/อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าสงวน
-Mind Mapping ระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ของป่า
- สำรวจพืชและสัตว์ในพื้นที่ป่าตามกำหนด
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 4

ภาระงาน
การนำสมุดภาพหรือนิทาน เกี่ยวกับประเภทของป่า//อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าสงวน
 - การMind Mappin ระบบ นิเวศ  ความสัมพันธ์ของป่า
- การสำรวจพืชและสัตว์ในพื้นที่ป่าตามกำหนด
-     การนำเสนอสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่4

ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องประเภทของป่า อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าสงวน
- เรียนรู้สัตว์ป่า พืช ในป่าโคกหีบ และอื่นๆ
รู้ระบบนิเวศห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร และความสัมพันธ์ของป่ากับสิ่งมีชีวิต
- สามารถสังเคราะห์ถึงความแตกต่างที่หลากหลายและนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
- สังเคราะห์เรื่องราวจากข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวสู่ผู้อื่นได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต:
 -  ทักษะการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างจากตนได้อย่างมีความสุข
ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ

ทักษะการแก้ปัญหา
มีวิธีการในการค้นคว้าข้อมูลให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้คุณลักษณะ
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

5
1-5
..
2557
โจทย์
 การทดลองเกี่ยวกับระบบนิเวศ
เช่น การสังเคราะห์แสง  ออกซิเจน การคายน้ำ ลำเลียงน้ำ แสงกับการเจริญเติบโต

คำถาม
- ต้นไม้ชนิดใดให้ปริมาณออกซิเจนมากที่สุดและกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่สุด
- ต้นไม้ผลิตออกซิเจนได้อย่างไร 
- ต้นไม้มีกระบวนการอย่างไรในการผลิตออกซิเจน
- ถ้าไม่มีต้นไม้ เราจะได้ออกซิเจนจากแหล่งใด
- แสงและน้ำมีผลต่อพืชอย่างไรเครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการทดลอง
- Show and Share นำเสนอนิทานเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การคายน้ำ การสังเคราะห์แสงและการตอบสนองของพืชต่อน้ำและแสง
 สื่อ/อุปกรณ์
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ A4
- สีไม้
- กระดาษ ปรู๊ฟ

กิจกรรม
วันจันทร์-วันอังคาร
- แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลและ               ทดลองเกี่ยวกับระบบนิเวศ เช่น การสังเคราะห์แสง  ออกซิเจน การคายน้ำ ลำเลียงน้ำ แสงกับการเจริญเติบโต
- นำเสนอการทดลองที่ทำการทดลอง

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
- Show and Share  ผลการทดลอง
- วางแผนโครงการร่วมกับชุมชนกวางงอย (โครงการเก็บขยะในป่า)
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 5
ชิ้นงาน
- ทดลองและสรุปผลการทดลอง
-สรุปสัปดาห์ที่ 8
ภาระงาน
- การทดลองและสรุปผลการทดลอง
- การสรุปสัปดาห์ที่ 8
 ความรู้
- นักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับระบบนิเวศ เช่น การสังเคราะห์แสง  ออกซิเจน การคายน้ำ ลำเลียงน้ำ แสงกับการเจริญเติบโต

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานได้
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลาย


ทักษะการแก้ปัญหา:
 - สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการทำชิ้นงานได้
- มีวิธีการในการค้นคว้าข้อมูลให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้
- สามารถการจัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ

คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ6
8-12
..
2557
โจทย์ 
- ภูมิปัญญา/นักอนุรักษ์/พืชสมุนไพร
- ป่าโคกหีบ
เส้นทางสายวัฒนธรรม
- หลักฐานทางประวัติศาสตร์

คำถาม
- นักเรียนคิดว่าในป่ามีสมุนไพรที่รู้จักชนิดใด อะไรบ้าง
- ทำไมคนบางคนถึงยอมสละชีวิตและความสุขความสบาย เพื่อรักษาผืนป่า
-ทำไมถึงเอาสมุนไพรมาเป็นยารักษาโรค
- พืชในป่าที่สามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรมีอะไรบ้าง ใช้อย่างไร
-     ป่าโคกหีบมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
-     หลักฐานและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันอย่างไร
-     ทำไมบุหีบจึงเป็นเส้นทางการเดินทางในอดีต บุหีบมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรกับปราสาทเขาพนมรุ้งและปราสาทหินพิมาย

เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอดQuarter นี้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน ภูมิปัญญา/พืชสมุนไพร
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับป่าโคกหีบและประวัติศาสตร์
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับป่าโคกหีบและประวัติศาสตร์เส้นทางวัฒนธรรม
สื่อ/อุปกรณ์
- ผู้รู้ในโรงเรียน ครูใหญ่ คุณครู คุณป้า คุณลุง
- สวนป่าข้างอาคารประถมฯ
- เรื่องเล่าตำนานท้าปาจิตกับนางอรพิม
บรรยากาศในห้องเรียน
-           ผู้รู้/ผู้นำชุมชน
-           ห้องสมุด
-           อินเทอร์เน็ต
- กระดาษ ปรู๊ฟ


กิจกรรม
วันจันทร์
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- ในป่านั้นมีสมุนไพรอะไรบ้าง
- นักเรียนรู้จักสมุนไพรอะไรบ้าง
- การบ้าน ถามผู้ปกครองเกี่ยวกับสมุนไพรในป่า
- เชิญครูใหญ่หรือครูอ้นเปิดวงเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญา/นักอนุรักษ์/พืชสมุนไพร และทำไมคนบางคนจึงยอมสละชีพเพื่อรักษาป่า
- Card & Chart  ที่ครูใหญ่หรือครูอ้นที่ได้เปิดวงเสวนาในวันอังคาร

วันอังคาร- วันพฤหัสบดี
-ค้นคว้าเส้นทางสายวัฒนธรรม
- เส้นทางสายประวัติศาสตร์
- เรื่องเล่า ตำนาน (ท้าวปาจิตกับนางอรพิม) พิธีกรรมต่างๆในป่าโคกหีบ
- สังเกตร่องรอยของบุหีบ
- เชิญปราชญ์ชาวบ้านเล่าเรื่องราวของบุหีบ
- เรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์

วันศุกร์
สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์6
ชิ้นงาน
- แต่งนิทาน หรือ ละครบทบาทสมมติ หนังสั้นเกี่ยวกับสมุนไพร
- Mind Mapping สรุปสมุนไพรที่มีในป่า
-     สรุปMind Mappingประวัติความเป็นมาขอป่าโคกหีบ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์
-     การนำเสนอชิ้นงาน
-     สรุปสัปดาห์ที่  6

ภาระงาน
- การแต่งนิทาน หรือ ละครบทบาทสมมติ หนังสั้นเกี่ยวกับสมุนไพร
- Mind Mapping สรุปสมุนไพรที่มีในป่า
- การสรุปMind Mappingประวัติความเป็นมาขอป่าโคกหีบ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์
-     การนำเสนอชิ้นงาน
สรุปสัปดาห์ที่  6
ความรู้
นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รู้จักนักอนุรักษ์ป่า และการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นยารักษาโรค              
เข้าใจถึงป่าโคกหีบอย่างละเอียด   
- เข้าใจถึงเส้นทางสายวัฒนธรรม
- เข้าใจถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์    

ทักษะ
ทักษะชีวิต
-  ทักษะการทำงานกลุ่ม สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างจากตนได้อย่างมีความสุข
ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
- ทักษะการแก้ปัญหา มีวิธีการในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่องานที่ทำ
 -  ทักษะการคิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้และการดำรงชีวิต
ผ่านการลงมือทำชิ้นงานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เส้นทางสายวัฒนธรรม ป่าโคกหีบ
ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ

ทักษะการแก้ปัญหา 
       มีวิธีการในการค้นคว้าข้อมูลให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
7
15-19
..
2557
โจทย์
- ปัญหาและการอนุรักษ์ป่าโคกหีบ/ทรัพยากรธรรมชาติ  (ชุมชน)
- ปลุกป่ากับชุมชน (ในป่าโคกหีบ)
คำถาม
นักเรียนเห็นปัญหาอะไรบ้างจากการสำรวจป่าโคกหีบและป่าลำน้ำมาศ
- นักเรียนคิดว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรหากเราเพิกเฉยต่อการอนุรักษ์ (คนตัดไม้ทำลายป่า) จะเกิดอะไรขึ้น
เครื่องมือคิด
- Brainstorms พูดคุยสนทนาวิเคราะห์   วิพากย์เกี่ยวกับปัญหาและการอนุรักษ์ป่าโคกหีบ/ทรัพยากรธรรมชาติ  (ชุมชน)
- Place Mat  เลือกเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
- Show and Share  นำเสนอผลงานการอนุรักษ์ป่าโคกหีบ/ทรัพยากรธรรมชาติ  (ชุมชน)
และ นิทาน

สื่อ/อุปกรณ์
- ชุมชนกวางงอย
-       ผู้รู้/ผู้นำชุมชน
-       ห้องสมุด
-       อินเทอร์เน็ต
-       บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ

กิจกรรม
วันจันทร์
- วางแผนสนทนาก่อนที่จะรับความรู้กับชุมชน (กำนัน )
- ออกจดหมายเชิญวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและนักเรียน
- ออกแบบสำรวจ แบบสอบถามปัญหาในป่าโคกหีบ

วันอังคาร
-      เชิญผู้นำชุมชน (กำนัน) มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้มาเปิดวงเสวนาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาป่าโคกหีบ
-      ปลูกป่า ร่วมกับชุมชนและพัฒนาป่าโคกหีบวันพฤหัสบดี
-      ถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันอังคาร

วันศุกร์
สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง ผ่าน Maid Mapping
แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ชิ้นงาน
สรุปMind Mapping
เสวนาป่าโคกหีบ
- การนำเสนอสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 7

ภาระงาน
การสรุปMind Mapping
เสวนาป่าโคกหีบ
- การนำเสนอสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 7
ความรู้
-เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับโลก  ระดับประเทศ
เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในป่าโคกหีบและป่าลำมาศและสามารถเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าโคกหีบ
ทักษะชีวิต
- ทักษะในการจดบันทึก
- ทักษะในการทำงานร่วมกับเพื่อน

ทักษะการคิด
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาป่าถูกทำลาย
การคิดสร้างสรรค์แนวทางที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าโคกหีบได้
- คิดเชื่อมโยงความพันธ์ระหว่าง
คน พืช สัตว์ และป่า
ทักษะการสื่อสาร
    อธิบายสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ในการแก้ปัญหาป่าไม้ถูกทำลายและการอนุรักษ์ป่าไว้ต่อไป
(ภาพวาดหรือการ์ตูนช่อง)

คุณลักษณะ :
การเคารพสถานที่ (ป่าโคกหีบ)และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเวลาทำงาน
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา
มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน

8
22-26
..
2557
โจทย์
  วางแผนซ้อมการแสดงการรักป่า การกระตุ้นให้ชุมชนหรือเด็กรักป่ามากขึ้น  และแต่งเพลงเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ (ป่าโคกหีบ)

คำถาม
-ทำไมต้องรักป่า
-ทำไมต้องอนุรักษ์ป่า
-ธรรมชาติกับป่าสัมพันธ์กันอย่างไร
-จะแสดงอะไรในการสื่อถึงการรักป่า

เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการการดำเนินชีวิตของแต่ละภูมิภาค
 - Brainstorms แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น และความรู้สึกของตนเอง
สื่อ/อุปกรณ์
- กระดาษปรู๊ฟ
- สีต่างๆ
- เตรียมอุปกรณ์ในการแสดง

กิจกรรม
วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี
- เตรียมความพร้อมโดยซ้อมละครการแสดงความรักป่า อนุรักษ์ป่า รักธรรมชาติ ละครที่กระตุ้นให้เกิดการรักป่ามากขึ้น
- ซ้อมการแต่งเพลงบทเพลง เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ (ป่าโคกหีบ) เช่น สมุนไพร การอนุรักษ์ ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร ฯลฯ

วันศุกร์
แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองงานศิลปะเกี่ยวกับป่า
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ชิ้นงาน
-สรุปและบันการแสดงลงในสมุดตามที่ตนได้รับมอบหมา
-แต่งเพลงตามที่ได้รับมอบหมาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-การสรุปและบันการแสดงลงในสมุดตามที่ตนได้รับมอบหมา
- การแต่งเพลงตามที่ได้รับมอบหมาย
- การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8

ความรู้
    นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรักรักป่า การอนุรักษ์ป่า รักธรรมชาติมากขึ้นและรู้จักกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งจะนำพานักเรียนไปสู่เป้าหมาย

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ทักษะในการจดบันทึก
- ทักษะในการทำงานร่วมกับเพื่อน

ทักษะการคิด
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการการแสดงและการแต่งเพลง
การคิดสร้างสรรค์แนวทางที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการซ้อมและการแต่งเพลง
- คิดเชื่อมโยงความพันธ์การแสดง การแต่งเพลง การเล่นดนตรี

ทักษะการสื่อสาร
    อธิบายสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ในการแก้ปัญหาระหว่างซ้อมการแสดง เตรียมความพร้อมต่างๆ และการแต่งเพลง

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
9
29..
-3..
2557
โจทย์
            แสดงละครให้เกิดเห็นคุณค่าป่า ในโรงเรียนกวางงอยหรือชุมชนกวางงอย

คำถาม
        นักเรียนจะทำอย่างไรให้ชุมชนและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกวางงอยรู้จักรักเห็นคุณค่าของป่า และอนุรักษ์ป่ามากขึ้น
เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการการดำเนินชีวิตของแต่ละภูมิภาค
 - Brainstorms แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น และความรู้สึกของตนเอง

สื่อ/อุปกรณ์
-โรงเรียนบ้านกวางงอยหรือชุมชนกวางงอย
- กระดาษปรู๊ฟ
- สีต่างๆ
- อุปกรณ์ในการแสดง

กิจกรรม
วันจันทร์
     การแสดงละครหรือบทบาทสมมติ เกี่ยวกับการรักป่า การอนุรักษ์ป่า ที่โรงเรียนบ้านกวางงอยหรือชุมชน

วันอังคาร     วันพฤหัสบดี
- ซ้อมการร้องเพลงการประสานกันระหว่างเนื้อเพลงและดนตรีเข้าด้วยกัน หลังจากที่ได้แต่งบทเพลงในสัปดาห์
ที่ 8
- แสดงความคิดเห็นออกแบบชิ้นงานผ่านการ์ตูนช่องในการแต่งบทเพลง

วันศุกร์
แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9


ชิ้นงาน
- แสดงบทบาทสมมติที่ได้เตรียมมา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
-การ์ตูนช่องเกี่ยวกับบทเพลงที่นักเรียนช่อง

ภาระงาน
- การแสดงบทบาทสมมติที่ได้เตรียมมา
- การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
-การทำการ์ตูนช่องเกี่ยวกับบทเพลงที่นักเรียนช่อง
ความรู้
   นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการแสดงบทบาทสมมติและในแต่ละตอนและเกิดความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่มหรือคณะพร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคม

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ทักษะในการจดบันทึก
- ทักษะในการทำงานร่วมกับเพื่อน

ทักษะการคิด
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการการแสดงและการแต่งเพลง
การคิดสร้างสรรค์แนวทางที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการซ้อมและการแต่งเพลง
- คิดเชื่อมโยงความพันธ์การแสดง การแต่งเพลง การเล่นดนตรี

ทักษะการสื่อสาร
    อธิบายสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ในการแก้ปัญหาระหว่างซ้อมการแสดง เตรียมความพร้อมต่างๆ และการแต่งเพลง

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
10
6-10
..
2557
-            โจทย์  
- สรุปและนำเสนอโครงงาน
- ถ่ายทอดสรุปความเข้าใจนำเสนอโครงงาน

คำถาม
- ความรู้ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง ป่ามีอะไรบ้าง
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียน เรื่องป่าและจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้ได้อย่างไร
นักเรียนจะนำสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนมา ไปต่อยอดความคิดที่จะปฏิบัติ และเห็นผลชัดเจนจริงได้อย่างไร เครื่องมือคิด
 Round Rubin และBlackboard Share สนทนา ถามตอบทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Quarter นี้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้

- Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- RoundRubin / Think  pair  share 
จะเผยแพร่องค์ความรู้อย่างไร
 สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
- เพลงนิทานหิ่งห้อย
กิจกรรม
วันจันทร์ - วันอังคาร
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อเตรียมนำเสนอสรุปความเข้าใจในการเรียน หน่วย ป่าโคกหีบ ผ่านการแสดงความสามารถด้านดนตรี (การแต่งเพลง) ผ่านหัวข้อที่สนใจ เช่น ห่วงโซ่อาหาร ระบบนิเวศ พืชสมุนไพร ความสำคัญของป่า การอนุรักษ์ป่า
- ซ้อมนำเสนอ การแสดงที่ได้รับมอบหมาย
วันพฤหัสบดี
- นำเสนอสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q2 ถ่ายทอดสู่น้องๆชั้นต่างๆ
วันศุกร์
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q2 ให้ผู้ปกครองได้รับชมและร่วมดำเนินสะท้อนพัฒนาการนักเรียนร่วมกัน (AAR)ชิ้นงาน
- นำเสนอการแสดงสรุป Quarter 2/2557
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10
 ภาระงาน
- การตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- การนำเสนอการแสดงสรุป Quarter 2/ 57
- การสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10
ความรู้
สรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาจากการทำงานและปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน
มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่เข้าใจและรับฟังผู้อื่นในการวางแผนการทำงานร่วมกัน
ค้นคว้าเรื่องราวที่ตนเองสนใจเพื่อหาคำตอบ
สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม นำเสนอต่อเพื่อนและครูได้อย่างเข้าใจและน่าสนใจ
- มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย


สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้บูรณาการ (Problem Based Learning) PBL
Topic : “Amazing Forest” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
           - รู้ว่าป่ามีสมุนไพรหลากหลายชนิด เช่น ไมยราบ สาบเสือ ตะลิงปลิง
          -  รู้ว่าป่ามีต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นแดง ต้นประดู่
          -  รู้ว่าสัตว์แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน
          -  รู้ว่าในป่ามีผลไม้มากมายหลายชนิด เช่น ตะโก มะขามป้อม
           - รู้ว่าเคยมีพระไปธุดงค์ที่ป่าโคกหีบ
          -   รู้ว่าคนพึ่งป่าในการดำรงชีวิต
           - รู้ว่าป่ามีหลายแบบ เช่น ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน ฯลฯ
           - รู้ว่าป่าเราต้องรักษาไว้
           - การรักษาดูแลป่า เช่น เก็บขยะ ไม่เผ่าป่า ฯลฯ
           - รู้ว่าป่าในสมัยนี้ลดลงเรื่อยๆ
           - รู้ว่าป่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
          - รู้ว่าในป่านั้นมีทั้งเรื่องดีและภัยอันตราย
         -  อยากรู้ว่าวิธีการปลูกป่าที่ดีต้องทำอย่างไร
           - อยากรู้ว่าป่าที่ไหนใหญ่ที่สุดและอุดมสมบูรณ์ที่สุด  (ในประเทศไทย)
           - อยากรู้ว่าสัตว์ป่ามีกี่ชนิด กี่แบบ กี่ประเภท
          - ความสำคัญของป่า ความหมายของป่า
           - ป่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร
           - มีสมุนไพรอะไรบ้างที่หายากในป่า มีสมุนไพรอะไรบ้าง
           - วิธีบวชต้นไม้ / ป่าทำอย่างไร
           - ต้นไม้ที่ยืนต้นนานที่สุดคือต้นอะไร
          -  ทำไมคนถึงไม่ช่วยกันรักษาป่า
           - คำว่าป่ามีที่มาอย่างไร
           - ถ้าไม่มีป่าโคกหีบจะเกิดอะไรขึ้น
           - ในอนาคตป่ายังเหลืออยู่หรือไม่
           - ทำไมแต่ก่อนในป่าโคกหีบมีแต่ต้นไม้แต่เดี่ยวนี้ทำไมมีแต่มันสำปะหลัง / ยางพารา
          -   แนวทางการแก้ไขปัญหาป่าให้ยั่งยืน
          -  การใช้ชีวิตในป่าเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง
           - ทำไมถึงเรียกว่าป่าโคกหีบ
          -  เราจะดูแลป่าให้สมบูรณ์ได้อย่างไร
          -  มีใครบ้างที่อนุรักษ์ป่า / ภัยธรรมชาติเกี่ยวข้องกับป่าอย่างไร / ความสัมพันธ์ระหว่าง คน พืช สัตว์ มีอะไรบ้าง