เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ป่าโคกหีบ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า
2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

week3


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าเห็นความสัมพันธ์ของการใช้ชีวิตอยู่ในป่าและความสำคัญของป่ากับชุมชน 
Week
Input
Process  (PBL)
Output
Outcome3
18 สค.-
22 สค. 2557
  โจทย์
 คุณค่าและความสำคัญของป่า  (อากาศ / ปัจจัยสี่)
คำถาม
- ถ้าไม่มีป่าโคกหีบคนในชุมชนจะหา ผัก อาหาร เลี้ยงสัตว์ได้อย่างไร โดยครูจะทำเป็นกิจกรรม Round Rubin 
- คุณครูให้เวลาพี่ ป.6 อยู่ในป่าเป็นเวลาครึ่งวัน พี่ๆจะใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างไร
เครื่องมือคิด
-Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของป่าโคกหีบ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานนิทานเกี่ยวกับป่า
Place Mat  การวิเคราะห์  วิพากษ์เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของป่าโคกหีบ
สื่อ/อุปกรณ์
- ป่าโคกหีบ
- กระดาษ A4
- สีไม้
- กระดาษ ปรู๊ฟ
วันจันทร์
ชง
    ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ถ้านักเรียนอยู่ในป่าจะใช้ชีวิตในป่าได้อย่างไร
เชื่อม
       ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนการเดินทางสำรวจป่าโคกหีบว่าการเดินทางนี้จะไปเส้นไหนทางไหนและจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

วันอังคาร
ชง
     ครูกระตุ้นด้วยคำถามชวนคิด ถ้านักเรียนจะใช้ชีวิตในป่าจะทำอย่างไรบ้าง
เชื่อม
      ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นว่าในการเดินป่าครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง เจอปัญหาอะไรบ้างและจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร
ใช้
การเดินป่าเพื่อสัมผัสนิเวศแนวลึกและธรรมชาติของป่าโคกหีบ


วันพฤหัสบดี
ชง
   ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนจะมีส่วนช่วยเพิ่มต้นไม้ได้อย่างไรบ้าง สร้างธรรมชาติให้กลับมาสวยงามได้อย่างไร
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนเตรียมเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นที่หาได้ง่ายในชุมชน อย่างน้อยคนละ 50 ต้น อย่างน้อย 2-3 ชนิด
ใช้
นักเรียนและครูร่วมกันเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นที่เตรีมมา โดยใช้กล่องนมที่โรงเรียนที่ใช้แล้วมาเป็นประโยชน์ในการใส่ดินลงไปและทำการเพาะเมล็ดพันธุ์

วันศุกร์
ชง
 - เมื่อนักเรียนได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่า นักเรียนเห็นอะไรจากการเดินป่า และเรียนรู้อะไรบ้าง
- คุณค่าของป่านอกเหนือจากที่ไปเดินป่าโคกหีบนั้นนักเรียนรู้คุณค่าอะไรอีกบ้าง
เชื่อม
    นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการใช้ชีวิตในป่าและการเรียนรู้ในป่าและประโยชน์ของป่าที่นักเรียนแต่ละคนได้ไปค้นคว้ามาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ใช้
- นักเรียนสรุปการใช้ชีวิตในป่าผ่าน นิทานหรือ การทำการ์ตูนช่องอย่างสร้างสรรค์
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3 ในรูปแบบที่ตนเองสนใจ

ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่องในการใช้ชีวิตในป่า
ชาร์ตความรู้เรื่องคุณค่าและความสำคัญของป่า
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 ภาระงาน
- การ์ตูนช่องในการใช้ชีวิตในป่า
การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
การพูดคุยสนทนา วิเคราะห์  วิพากย์เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของป่า
การวางแผนพูดคุยการนำเสนอชิ้นงาน
 - การทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
   เข้าใจความแตกต่างของการใช้ชีวิตในป่าการแก้ปัญหาที่อยู่ในป่าการเห็นคุณค่าและความสำคัญของป่ากับชุมชน
ทักษะ
ทักษะชีวิต
 -  ทักษะการคิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้และการดำรงชีวิต
ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
ทักษะการแก้ปัญหา 
- รู้จักแก้ปัญหาเมื่อโดนแมลงกัดต่อยหรือโดนหนามขูดในป่า
- มีวิธีการในการค้นคว้าข้อมูลให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-.สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าคุณค่าและความสำคัญของป่าโคกหีบ
                                              
                                                                               ภาพกิจกรรมเดินป่าริมน้ำลำมาศภาพกิจกรรมเดินป่าโคกหีบและทำกิจกรรมในป่าโคกหีบ

ภาพกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์

ภาพกิจกรรมการนำเสนอการวางแผนการใช้ชีวิตในป่า


ภาพกิจกรรมค้นคว้าคุณค่าของป่าจากสื่่อแหล่งเรียนรู้และผ่านการใช้เครื่องมือคิด 
Round Rubin


ชิ้นงานการวางแผนการใช้ชีวิตในป่า เดี่ยวและกลุ่มชิ้นงานการสำรวจป่าโคกหีบครั้งที่ 2ชิ้นงาน สรุปสัปดาห์ Week 3
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 3 พี่ ป.6 สร้างแรงบันดาลใจโดยการเดินป่าลำมาศ ในขณะที่เดินทางข้ามไปทางป่าลำมาศ พี่ ป.6 เดินอยู่ในความเรียบร้อยและขณะที่เดินคุณครูก็กระตุ้นคำถามไปด้วย “พี่ๆเจออะไรบ้างขณะเดินสำรวจป่า” พี่ๆ ป.6 ตอบคุณครูมาว่าเห็นสมุนไพร เห็นกล้วยป่า เห็นต้นไม้ที่เล็กกว่าป่าโคกหีบและก็รกมาก คุณครูพาพี่ ป.6 เดินเข้าไปในป่าพี่ ป.6 เดินสำรวจซักถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนไม่รู้จัก เช่น ต้นอะไร ผลอะไร ค่ะ/ครับ และคุณครูให้พี่ๆหยุดและนั่งฟังเสียงธรรมชาติ พี่ ป.6 นั่งนิ่งด้วยการมีสติ สมาธิ พูดเล่าบอกคุณครูได้ยินเสียงนก เสียงน้ำ เสียงรถ ฯลฯ และหลังจานั้นคุณครูพาพี่ ป.6 เดินกลับออกจากป่าเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับโรงเรียน เมื่อมาถึงโรงเรียน พี่ ป.6 ร่วมกันถอดบทเรียนหลังจากที่ได้สำรวจป่าลำมาศและสำรวจป่าโคกหีบสัปดาห์ที่1 นั้นแตกต่างกันอย่างไร ? เช่น ป่าลำมาศรกกว่าป่าโคกหีบ,ป่าลำมาศมีแม่น้ำและแม่น้ำสองข้างสีก็แตกต่างกัน,ป่าลำมาศมีแต่ต้นไม้เล็กๆส่วนป่าโคกหีบมีต้นไม้ลักษณะใหญ่แตกต่างกัน และผลไม้ป่าในป่าลำมาศมีมากกว่าป่าโคกหีบ ฯลฯ และเมื่อพี่ๆถอดบทเรียนร่วมกันเสร็จ คุณครูให้พี่ ป.6 เตรียมการวางแผนออกแบบก่อนที่จะเดินสำรวจป่าโคกหีบ ร่วมกันวางแผนช่วยกันทำงานออกความคิดเห็นภายในกลุ่ม แล้วคุณครูให้นำเสนอผ่านการใช้เครื่องมือ show and share งานกลุ่มให้เพื่อนๆได้ฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เรียนรู้คุณค่าของป่าต่อสิ่งมีชีวิตและคนในชุมชน คุณครูถามพี่ฝ้ายคุณค่าของป่าคืออะไร? พี่ฝ้ายตอบว่าคนและป่าต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งที่อยู่อาศัยและอาหารในป่า ครูโยนคำถามไปที่พี่ออสตินเช่นกันกับพี่ฝ้าย พี่ออสตินตอบว่าในป่ามีพืชสมุนไพรมากมายหลายชนิดสามารถรักษาอาการคนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยครับ จากนนั้นคุณครูก็ให้พี่ ป.6 นั่งเป็นกลุ่มตามที่จับฉลากไว้ตอนวันจันทร์พร้อมกับคณะครู Web 2 Thai ที่จะร่วมเดินทางในการสำรวจป่าโคกหีบในครั้งนี้ และพี่ ป.6 ก็ได้เดินทางเข้าสำรวจป่าโคกหีบเป็นกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะมีคุณครู Web 2 Thai เดินร่วมด้วย ขณะที่เดินสำรวจป่าไปนั้นพี่ ป.6 สำรวจลักษณะของป่า ลักษณะต้นไม้ พืชสมุนไพร สัตว์ป่า แมลง รวมถึงสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ในป่า และสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตหรือจะเป็นพืชที่ไม่รู้จัก พี่ ป.6 ก็จะถามคุณครูที่ร่วมเดินทางสำรวจป่าในครั้งนี้ แต่ละกลุ่มเดินทางสำรวจป่าไปคนละเส้นทางแต่จะมีจดที่นัดพบกันคือจุดบุหีบ และจากนั้นพี่ ป.6 ยังจะสามารถหาคำศัพท์แล้วมาเขียนเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ที่พบเจอในป่า เช่น มด ต้นไม้ และอื่นๆอีกมากมาย พี่ ป.6 หาคำศัพท์ได้มากกว่า 20 คำ และพี่ ป.6 ร่วมกันอ่านบทกลอนที่เกี่ยวกับป่าแต่ละกลุ่มตั้งใจอ่านและฟังไปพร้อมเพรียงกัน และพี่ ป.6 ยังแต่งกลอนเกี่ยวกับป่าได้ไพเราะและคล้องจองกันได้เป้นอย่างดีและหลังจากนั้นพี่ ป.6 เดินทางกลับโรงเรียน พี่ ป.6 พักผ่อนร่างกายผ่อนคลายร่างกายจากที่เหนื่อยล้ามากับการเดินป่า จากนั้นพี่ ป.6 และครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการเดินป่าครั้งที่ 2 ได้อะไรบ้าง แล้วมาสรุปโดยผ่านเครื่องมือคิด Mind Mapping ในหัวข้อสรุปการเดินสำรวจป่าโคกหีบครั้งที่ 2 การสรุปครั้งนี้ มีสิ่งที่เรียนรู้ ปัญหาที่พบ ความประทับใจ และข้อเสนอแนะ พี่ ป.6 เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากโดยการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบแตกต่างกันออกไป และอีกอย่างพี่ ป.6 สามารถดูแลตัวเองได้ระหว่างอยู่ในป่า และในวันต่อมา พี่ ป.6 ทำการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมมา 50 เม็ด ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 เพื่อปลูกฝังให้พี่ ป.6 รู้จักทดแทนป่าไม้ที่เสียไป รักป่า รักธรรมชาติให้มากขึ้น พี่ ป.6 ตื่นเต้นมากในการเพาะเล็ดพันธุ์ในวันนี้ พี่ ป.6 เรียนรู้โดยการลงมือปฎิบัติเพาะเล็ดพันธุ์ด้วยตนเองซึ่งจะทำให้พี่ ป.6 ได้รู้มากขึ้นว่ากว่าจะได้ต้นไม้ 1 ต้น ต้องใช้เวลามากและนานขนาดไหน พี่ ป.6 ตั้งใจเพาะเมล็ดพันธุ์และดูแลรักษาหาสถานที่ที่จะเก็บพันธุ์ไม้ที่เพาะนั้นไว้ให้ดีและปลอดภัยและคุณครูให้พี่ ป.6 ได้ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับคุณค่าของป่าให้มากขึ้นและมานั่งเป็นวงกลมโดยแลกเปลี่ยนความคิกเห็นโดยผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin และนักเรียนทุกคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจ ซึ่งสัปดาห์ที่ 3 นี้นักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี

    ตอบลบ