เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ป่าโคกหีบ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า
2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

week6
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นนักอนุรักษ์ป่าไม้ รักธรรมชาติ รวมถึงการเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้รักษาแผลอาการไม่สบายรวมถึงการเข้าใจในการเรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับชื่อป่าที่มีว่า ป่าโคกหีบ
Week
Input
Process  (PBL)
Output
Outcome


6
8-12
..
2557
โจทย์ 
- ภูมิปัญญา/นักอนุรักษ์/พืชสมุนไพร
- ป่าโคกหีบ
-  เส้นทางสายวัฒนธรรม
- หลักฐานทางประวัติศาสตร์
คำถาม
- นักเรียนคิดว่าในป่ามีสมุนไพรที่รู้จักชนิดใด อะไรบ้าง
- ทำไมคนบางคนถึงยอมสละชีวิตและความสุขความสบาย เพื่อรักษาผืนป่า
-ทำไมถึงเอาสมุนไพรมาเป็นยารักษาโรค
- พืชในป่าที่สามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรมีอะไรบ้าง ใช้อย่างไร
-     ป่าโคกหีบมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
-     หลักฐานและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันอย่างไร
-     ทำไมบุหีบจึงเป็นเส้นทางการเดินทางในอดีต บุหีบมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรกับปราสาทเขาพนมรุ้งและปราสาทหินพิมาย
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอดQuarter นี้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน ภูมิปัญญา/พืชสมุนไพร
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับป่าโคกหีบและประวัติศาสตร์
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับป่าโคกหีบและประวัติศาสตร์เส้นทางวัฒนธรรม
สื่อ/อุปกรณ์
-ผู้รู้ในโรงเรียน ครูใหญ่ คุณครู คุณป้า คุณลุง
-สวนป่าข้างอาคารประถมฯ
-เรื่องเล่าตำนานท้าปาจิตกับนางอรพิม
บรรยากาศในห้องเรียน
- ผู้รู้/ผู้นำชุมชน
- ห้องสมุด
-อินเทอร์เน็ต
- กระดาษ ปรู๊ฟ


วันจันทร์
ชง
          ครูให้นักเรียนดูวีดีโอ ครูใหญ่และครูป้อมแนะนำสมุนไพรและสรรพคุณพร้อมกับการทำสลัดสมุนไพร
เชื่อม
         ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยผ่านเครื่องมือคิด Round rubin ชื่อสมุนไพรที่ครูใหญ่และครูป้อมแนะนำ นักเรียนตอบได้แตกต่างกันออกไป
ใช้
         ครูให้นักเรียนหาชื่อสมุนไพรคนละ 5 ชนิด และสรรพคุณพร้อมกับลักษณะและวิธีการใช้และก็มาสรุปเป็นชิ้นงาน แล้วมา Show and shere ในชั้นเรียน
                                

วันอังคาร
ขั้นชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
นักเรียนรู้จักสมุนไพรอะไรบ้างและมีสรรพคุณอย่างไร
ขั้นเชื่อม
เชิญผู้ปกครองมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรในการรักษาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย (แม่พี่ซินดี้ แม่พี่โก้)
ขั้นใช้
      สรุปกิจกรรมโดยการใช้ Card & Chart  ที่ผู้ปกครองได้มาให้ความรู้พร้อมกับนำเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนๆและครูฟังเข้าใจได้อย่างง่าย
วันพฤหัสบดี
ชง
      ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามนักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางสายวัฒนธรรมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างไรจะรู้มาจากใคร
เชื่อม
-  นักเรียนฟังเรื่องเล่าตำนานจากคุณครูเรื่องเล่า ตำนาน (ท้าวปาจิตกับนางอรพิม) พิธีกรรมต่างๆในป่าโคกหีบและแสดงความคิดเห็นในการฟังเรื่องตำนานครั้งนี้กับเพื่อนๆ และนักเรียนช่วยกันสังเกตเกี่ยวกับร่องรอยของบุหีบ
-  นักเรียนและครูฟังปราชญ์จากชาวบ้านเล่าเรื่องเกี่ยวกับบุหีบความเป็นมาของบุหีบรวมถึงการวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่นักปราชญ์ปฎิบัติ ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างนักปราชญ์
วันศุกร์
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- ในสัปดาห์นี้เรียนรู้อะไรบ้าง
- มีปัญหาอะไรระหว่างเรียนรู้ในป่าไหม
เชื่อม
- นักเรียนสรุปถ่ายวีดีโอแนะนำสมุนไพรเป็นกลุ่ม
นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองได้ด้วยความตั้งใจและเกิดการเรียนรู้เข้าใจง่าย
นักเรียนแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้แลกเปลี่ยนระหว่างครูและเพื่อน
ใช้
-นักเรียนสรุปและนำเสนองานที่ได้ทำและสามารถทำให้เพื่อนเข้าใจได้อย่างง่าย
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์6 
ชิ้นงาน
- แต่งนิทาน หรือ ละครบทบาทสมมติ หนังสั้นเกี่ยวกับสมุนไพร
-Mind Mapping สรุปสมุนไพรที่มีในป่า
-     สรุปMind Mappingประวัติความเป็นมาขอป่าโคกหีบ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์
-     การนำเสนอชิ้นงาน
-     สรุปสัปดาห์ที่  6
ภาระงาน
- การแต่งนิทาน หรือ ละครบทบาทสมมติ หนังสั้นเกี่ยวกับสมุนไพร
-Mind Mapping สรุปสมุนไพรที่มีในป่า
-การสรุปMind Mappingประวัติความเป็นมาขอป่าโคกหีบ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์
-     การนำเสนอชิ้นงาน
สรุปสัปดาห์ที่  6
ความรู้
นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รู้จักนักอนุรักษ์ป่า และการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นยารักษาโรค
เข้าใจถึงป่าโคกหีบอย่างละเอียด
- เข้าใจถึงเส้นทางสายวัฒนธรรม
- เข้าใจถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์    
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-  ทักษะการทำงานกลุ่ม สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างจากตนได้อย่างมีความสุข
ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
-ทักษะการแก้ปัญหา มีวิธีการในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่องานที่ทำ
 -  ทักษะการคิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้และการดำรงชีวิต
ผ่านการลงมือทำชิ้นงานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เส้นทางสายวัฒนธรรม ป่าโคกหีบ
ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
ทักษะการแก้ปัญหา 
มีวิธีการในการค้นคว้าข้อมูลให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย


 ภาพกิจกรรมภาพชิ้นงาน สมุนไพรใกล้ตัว ภาพชิ้นงานการวางแผนการประกอบอาหารสมุนไพรและความรู้จากผู้ปกครอง
 

ชิ้นงานสรุปสำรวจป่าและรับความรู้จากชาวบ้าน
สรุปรายสัปดาห์ที่ 6


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ พี่ ป.6 เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร พี่ ป.6 ดูวีดีโอเกี่ยวกับสมุนไพรครูใหญ่และครูป้อมแนะนำสมุนไพรในโรงเรียนขณะที่ดูวีดีโอ พี่ ป.6 บางคนก็รู้จักสมุนไพรที่ครูใหญ่และครูป้อมแนะนำ “พี่โก้บอกว่า ใบคาวปลา คาวมากๆ” “พี่เพชร ใบกะเพราสีแดงก็เป็นสมุนไพรด้วย” พี่ ป.6 ตั้งใจฟังวีดีโอที่ครูเปิดให้ดูและก็รู้จักสมุนไพรต่างๆทั้งสมุนไพรที่รู้จักอยู่แล้วและก้ยังรู้จักสมุนไพรชนิดใหม่ที่ครูใหญ่และครูป้อมแนะนำ และจากนั้นพี่ ป.6 ก็มาใช้กระบวนการคิดโดยผ่านเครื่องมือการคิด Round rubin แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างในกลุ่มมจำสมุนไพรอะไรได้บ้าง “พี่อังอัง ผักแป้นค่ะ พี่เพลง ผักชีลาว ผักชีจีนครับ พี่คอป ว่านกาบหอยครับ ” พี่ ป.6 ทุกคนสามารถตอบได้โดยที่สมุนไพรไม่ซ้ำกัน และต่อมา พี่ ป.6 จับฉลากเลือกสมุนไพรที่ครูกำหนดให้คนละ 5 ชนิด แล้ว ไปห้าข้อมูลพร้อมกับสรรพคุณและลักษณะ พี่ ป.6 ตั้งใจทำงานของใครของเราและมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผ่านเครื่องมือคิด Show and shere และต่อมา พี่ ป.6 ได้วางแผนเพื่อเตรียมการประกอบอาหารเกี่ยวกับสมุนไพรในวันอังคาร “กลุ่มพี่เพลง วุ้นว่านห่างจระเข้ใส่ดอกอัญชัญ” พี่ๆแต่ละกลุ่มมีการวางแผนการทำงานการเตรียมอุปกรณืมาแต่ละกลุ่ม พี่ ป.6 เตรียมอุปกรณ์ที่ร่วมกันวางแผนในวันจันทร์มา พี่ ป.6 ตื่นเต้นมากในการที่จะประกอบอาหาร และในวันนี้คุณครูก็จัดกิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม คือ แม่พี่ซิ้นดี้ และม่พี่โก้ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สมุนไพรผู้ปกครองให้ความรู้คือ ใบย่านาง หญ้าม้า อ่อมแซ่บ ฯลฯ “ผู้ปกครองเล่าถึงสรรพคุณที่เกิดขึ้นกับแม่ให้ฟัง คือ ไอ ปวดขา หน้าเป็นกระ ผิวดำ เมื่อแม่ดื่มย้ำสมุนไพรนี้ไปก็หายไปเองไม่รู้ว่าหายไปตอนไหน” พี่ ป.6 ตั้งใจฟังและถามเมื่อสงสัย “พี่ยุ้ยนอกจากปั่นสมุนไพร เราสามารถเอามาทำอย่างอื่นนอกจากปั่นได้ไหมค่ะ พี่เพลงคุณแม่ดื่มตลอดไหมครับแล้วแช่เย็นได้ไหมครับ” พี่ถามแตกต่างกันออกไป และในตอนบ่ายพี่ ป.6 ก็ลงมือปฎิบัติการประกอบอาหารสมุนไพร กลุ่มพี่ฝ้ายได้ทำอาหารสลัดสมุนไพร พี่ฝ้ายพาเพื่อนๆไปเก็บสมุนไพรรอบโรงเรียนมาทำสลัด พี่ ป.6 แต่ละกลุ่มมีความสามัคคีในกลุ่มและแก้ปัญหาได้เมื่อเกิดปัญหา เมื่อแต่ละกลุ่มประกอบอาหารเสร็จก็ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันและมีคำชมที่แตกต่างกัน พี่ ป.6 เดินป่า เพื่อไปรับความรู้จากปราชญ์ชาบ้านหรือผู้นำ “ผู้ใหญ่บ้านเล่าถึงประวัติความเป็มมารวมถึงความเชื่อที่ไม่มาขุดหาสมบัติในป่ารวมไปถึงกิจกรรมที่สืบทอดกันมาทุกปีที่เกิดขึ้นในป่าโคกหีบ” และเมื่อฟังจบ พี่ ป.6 ก็สงสัยพร้อมกับคำถาม “พี่ฟิล์ม ทำไมชาวบ้านถึงเรียกว่าบุหีบ พี่ปุณ ทุกวันนี้ยังมีความเชื่อเหมือนแต่ก่อนไหมครับ” พี่ ป.6 หลังจากที่นั่งตั้งใจฟังและถามเมื่อสงสัยและอยากรู้ พี่ ป.6 กล้าแสดงออกและก็รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความเชื่อในป่าโคกหีบมากขึ้นและก็มาสรุปการสำรวจป่าครั้งที่ 4 พี่ ป.6 ถ่ายทำวีดีโอแนะนำสมุนไพรให้พี่ๆรู้จักมากขึ้นรวมไปถึงสรรพคุณวิธีการใช้ โดยการถ่ายวีดีโอเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มได้มีการวางแผนในการถ่ายวีดีโอ อาจจะมีบ้างที่ยังถ่ายไม่ได้ เพราะ พูดยังไม่ชัดจนยังห่วงเล้นมากกว่า แต่ส่วนมากก็จะถ่ายและสรุปสรรพคุณได้ แล้วจากนั้นก็มาสรุปสัปดาห์ ที่ 6 ค่ะ


    ตอบลบ