เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ป่าโคกหีบ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า
2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจและแสดงละครหรือบาทสมมติได้อย่างเต็มที่ กับการถ่ายทอดให้กับชุมชนมีความรักธรรมชาติมากขึ้นอนุรักษ์ป่ามากขึ้น 
Week
Input
Process  (PBL)
Output
Outcome
9
29..-
3..
2557

โจทย์
แสดงละครให้เกิดเห็นคุณค่าป่า ในโรงเรียนกวางงอยหรือชุมชนกวางงอย

คำถาม
        นักเรียนจะทำอย่างไรให้ชุมชนและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกวางงอยรู้จักรักเห็นคุณค่าของป่า และอนุรักษ์ป่ามากขึ้น
เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการการดำเนินชีวิตของแต่ละภูมิภาค
 - Brainstorms แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น และความรู้สึกของตนเอง

สื่อ/อุปกรณ์
-โรงเรียนบ้านกวางงอยหรือชุมชนกวางงอย
- กระดาษปรู๊ฟ
- สีต่างๆ
- อุปกรณ์ในการแสดง


วันจันทร์
ชง
        ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะแสดงอย่างไร ใช้อารมณ์อย่างไรเพื่อให้คนในชุมชนดูการแสดงแล้วรู้สึกรักธรรมชาติและอนุรักษ์ป่ามากขึ้น
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงละครหรือบทบาทสมมติ เกี่ยวกับการรักป่า การอนุรักษ์ป่า ที่โรงเรียนบ้านกวางงอยหรือชุมชน
ใช้
นักเรียนสรุปร่วมกันในการแสดงบทบาทสมมติ แสดงละครครั้งนี้ เกิดอะไรขึ้นบ้าง ต้องแก้ไขอะไรบ้าง

วันอังคารวันพฤหัสบดี
ชง
          ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะแต่งเพลงอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องอะไร และแต่งอย่างไรให้เพลงเพราะและมีผู้ปกครองพี่ๆอยากจะฟัง
เชื่อม
- ซ้อมการร้องเพลงการประสานกันระหว่างเนื้อเพลงและดนตรีเข้าด้วยกัน หลังจากที่ได้แต่งบทเพลงในสัปดาห์ที่ 8
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นออกแบบชิ้นงานผ่านการ์ตูนช่องในการแต่งบทเพลงได้ด้วยงานศิลปะที่สวยงาม
วันศุกร์
เชื่อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้โดยการผ่านการ์ตูนช่องด้วยตนเอง
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่9และถ่ายทอดข้อมูลให้ครูฟังได้อย่างเข้าใจ
ชิ้นงาน
- แสดงบทบาทสมมติที่ได้เตรียมมา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
-การ์ตูนช่องเกี่ยวกับบทเพลงที่นักเรียนช่อง

ภาระงาน
- การแสดงบทบาทสมมติที่ได้เตรียมมา
- การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
-การทำการ์ตูนช่องเกี่ยวกับบทเพลงที่นักเรียนช่อง
ความรู้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการแสดงบทบาทสมมติและในแต่ละตอนและเกิดความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่มหรือคณะพร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ทักษะในการจดบันทึก
- ทักษะในการทำงานร่วมกับเพื่อน
ทักษะการคิด
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการการแสดงและการแต่งเพลง
การคิดสร้างสรรค์แนวทางที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการซ้อมและการแต่งเพลง
- คิดเชื่อมโยงความพันธ์การแสดง การแต่งเพลง การเล่นดนตรี

ทักษะการสื่อสาร
    อธิบายสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ในการแก้ปัญหาระหว่างซ้อมการแสดง เตรียมความพร้อมต่างๆ และการแต่งเพลง
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย


 ภาพกิจกรรมรายสัปดาห์


 ภาพชิ้นงานประจำสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 9 พี่ ป.6 ซ้อมละครเพื่อเพิ่มความแม่นยำและเข้าใจในบทให้มากขึ้น พี่ ป.6 ซ้อมละครไปและก็หาบทและฉากที่ยังไม่ได้และไม่พร้อม พี่ยุ้ยและพี่เพลงก็เลยเสนอขึ้นมาว่า “ลองเปลี่ยนตัวละครดุไหมค่ะ/ครับ” คุณครูก็เลยลองใช่การเปลี่ยนตัวละครดู โดยให้พี่ยุ้ยเป็นคุณครู พี่ฝ้ายเป็นครูใหญ่ ปรากฏว่าทำให้ละครนั้นดุน่าติ่นเต้นขึ้นและสื่อถึงป่าได้มากยิ่งขึ้น พี่เพลงก็เลยคิดว่า รู้อย่างนี้เปลี่ยนตัวละครตั้งแต่แรกแล้วนะครับครู จะได้ไม่ต้องซ้อมหลายๆครั้งและยังเสียเวลาในการทำอุปกรณ์การแสดงด้วยครับ พี่ ป.6 มีการคิดที่เยี่ยมมาก เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา พี่ ป.6 สามารถแก้ปัญหาได้และการแก้ปัญหาก็ได้ผลด้วย และเมื่อการแสดงเริ่มจะเข้าใจและตรงตามบท พี่ ป.6 ก็ได้ทำสื่ออุปกรณ์การแสดงนักเรียนและครูตั้งใจทำสื่ออุปกรณ์และสนุกสนานระหว่างการทำอุปกรณ์การแสดง และจากนั้นพี่ ป.6 ก้ได้ ซ้อมละครเหมือนจริง อีกรอบก่อนที่จะไปแสดงที่โรงเรียนบ้านกวางงอย พี่ ป.6 ซ้อมเหมือนจริงในครั้งนี้ การแสดงดูเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะไปแสดงที่โรงเรียนบ้านกวางงอย บางคนไม่ใช่บทตัวเองก็ออกมาเล่น บางคนก็ไม่ตั้งใจเล่นจนเกินไป ครูและนักเรียนรวมกันนั่งเป็นกลุ่ม โดยผ่านเครื่องมือการคิด Round rubin เกิดปัยหาอะไรขึ้นระหว่างการซ้อมครั้งนี้ และจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าพี่ๆไปแบบไม่พร้อมอย่างนี้พี่ๆอยากไปปแสดงให้เขาดุไหม ครูก้เลยถามพี่ๆ ป.6 ว่าจะทำอย่างไรเมื่อทุกคนที่ยังไม่พร้อม? พี่ไอดิน ตั้งใจมากกว่านี้ค่ะ พี่ติพุดชัดออกเสียงชัดเจนครับ พี่เพลงไม่เล่นไม่คุยขณะที่มีเพื่อนออกฉากอยู่ครับ พี่โจเซฟไม่ควรหัวเราะขณะที่เพื่อนกำลังเล่นมุกตลกอยู่ครับ พี่ ป.6 แต่ละคนก้เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป จากนั้น พี่ ป.6 ก็เดินทางเพื่อไปแสดงละครที่โรงเรียนบ้านกวางงอยเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีความรักและเห้คุรค่าของป่ามากขึ้น พี่ ป.6 ตั้งใจและเตรียมพร้อมการแสดง เมื่อถึงเวลาแสดงและโรงเรียนบ้านกวางงอยก็พร้อมรอชม พี่ ป.6 ก็รวมพลังกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและทุกคนในการแสดงครังนี้ พี่ ป.6 เริ่มแสดง ไม่น่าเชื่อแสดงได้ดีมากและตั้งใจมากกว่าที่ซ้อมในห้องเรียนและสามารถทำให้คนดุตระหนักและนึกถึงป่าได้มากยิ่งขึ้นผู้ชมสนุกสนานและมีความสุขขณะที่ดูละคร พี่ ป.6 และจากนั้นเมื่อพี่ ป.6 แสดงเสร็จ พี่ ป.6 ก็พาน้องๆเพื่อนๆโรงเรียนบ้านกวางงอยเล่มเกมร่วมกันและสะท้อนการแสดงละครในครั้งนี้ จากนั้นพี่ ป.6 ก็เดินทางกลับโดยการเดินด้วยเท้าพร้อมกับมีถุงดำคนละ 1 ใบ เก็บขยะข้างถนนจนมาถึงหน้าโรงเรียนบำเพ็ญประโยชน์ขณะที่เดินทางกลับโรงเรียน พี่ ป.6 สนุกสนานมากระหว่างแสดงละครและทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านกวางงอยและเดินทางกลับโดยการเดินและบำเพ็ญประโยชน์ พี่ ป.6 สนุกสนานตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ