เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ป่าโคกหีบ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า
2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

week2


เป้าหมายรายสัปดาห์   สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอนและน่าสนใจ
Week
Input
Process  (PBL)
Output
Outcome

13-15 .57


หมายเหตุ:
วันที่ 11,12 สค. 2557 หยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโจทย์ 
 วางแผนการเรียน
คำถาม
-นักเรียนจะออกแบบและวางแผนกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้  
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปฎิทินการเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
-Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ปฎิทินการเรียนรู้,สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ A4
- สีไม้
- กระดาษ ปรู๊ฟ

วันพฤหัสบดี
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
 - ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด "
อะไรที่นักเรียนรู้แล้วและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย : ป่าโคกหีบ
- นักเรียนจะวางแผนการทำปฎิทินอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin เกี่ยวกับการทำปฎิทิน
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มทำปฏิทินตลอดทั้ง 10 สัปดาห์
ใช้
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนทำปฎิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
- นักเรียนเขียน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้ (ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับหน่วยที่จะเรียนรู้ คือ ป่าโคกหีบ)
วันศุกร์
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยที่จะเรียนรู้ คือ ป่าโคกหีบ
ใช้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2ชิ้นงาน
 - สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากรู้
ปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 ภาระงาน
 -การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
การวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
ความรู้
  ออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ทำปฎิทอนการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม ทำปฏิทินการเรียนรู้
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
การคิดวางแผนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้
 -  การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในจำนวนป่าลดลงอย่าต่อเนื่อง
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองปฏิทินการเรียนรู้(เดี่ยว)

ปฏิทินการเรียนรู้(รวม)


สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่สองของการเรียนรู้ หลังจากที่นักเรียนได้หัวข้อและตั้งชื่อหน่วยในสัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์นี้ก็จะเป็นการวางแผนการเรียนรู้ โดยคุณครูได้ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองรู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองได้เลือกไว้ สิ่งที่นักเรียนรู้แล้วส่วนมากจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เช่น ป่าถูกบุกรุก, ป่าเป็นแหล่งออาหารให้กับชุมชน, ป่าเป็นที่อยู่ของสัตว์, ป่ามีน้ำท่วม, ป่ามีขยะมากมายที่ชาวบ้านนำไปทิ้งไว้, ป่าไม้ถูกตัดไม้ทำลาย ฯลฯ
    หลังจากที่เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เสร็จแล้วครูจึงให้นักเรียนนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาจัดหมวดหมู่ว่าควรอยู่ในหัวข้อใด เช่น ประวัติความเป็นมาของป่า โทษและประโยชน์ของป่า/การปลูกป่าทดแทนที่เสียไปและจะทำอย่างไรในอนาคตเมื่อป่าหายไปหมด หลังจากนั้นครูได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อจัดลำดับเรื่องที่จะเรียนก่อนหลังและเขียนลงในปฏิทินการเรียนรู้ และนำเสนอให้ครูและเพื่อนร่วมชั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบว่าจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สำหรับเพิ่มเติมกิจกรรมบางอย่างตามความเหมาะสม ซึ่งการเรียนในสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับความร่วมมือจากเด็กๆเป็นอย่างดี หลังจากนั้นครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ และนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ 2


    ตอบลบ