เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ป่าโคกหีบ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า
2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

week10


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ Problem Based Learning (PBL)
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ป่าโคกหีบ
เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถสรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
Week
Input
Process  (PBL)
Output
Outcome10
6-10
..
2557


โจทย์  
- สรุปและนำเสนอโครงงาน
- ถ่ายทอดสรุปความเข้าใจนำเสนอโครงงาน

คำถาม
- ความรู้ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง ป่ามีอะไรบ้าง
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียน เรื่องป่าและจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้ได้อย่างไร
นักเรียนจะนำสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนมา ไปต่อยอดความคิดที่จะปฏิบัติ และเห็นผลชัดเจนจริงได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
 Round Rubin และBlackboard Share สนทนา ถามตอบทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Quarter นี้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้
- Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
RoundRubin / Think  pair  share 
จะเผยแพร่องค์ความรู้อย่างไร
 สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
- เพลงนิทานหิ่งห้อย
วันจันทร์
วันจันทร์พฤหัสบดี
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง Quarter ที่ 2
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 2 มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม
   นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการสรุปสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 2 เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจโดยใช้เครื่องมือคิด Round Rubin

ใช้  
    นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่สำหรับการนำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ซ้อมการแสดงละคร และดนตรี

วันศุกร์
ใช้
     นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter ที่ 2 ให้น้องๆ ชั้น ป.4 และ ป.5 รวมทั้งผู้ปกครองได้รับชม
เชื่อม
    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด จากการเรียนรู้และทำงานร่วมกันนักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนประเมินตนเอง เช่นอะไรที่คิดว่าทำได้ดีแล้วและมีอะไรบ้างที่ตนเองควรพัฒนาเพิ่มเติม โดยจัดให้มีการเปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(AAR หลังเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง)
ใช้  
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  10


ชิ้นงาน
- นำเสนอการแสดงสรุป Quarter 2/2557
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10
 ภาระงาน
- การนำเสนอการแสดงสรุป
Quarter2/2557
- การสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10

ความรู้
 สรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาจากการทำงานและปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน
มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่เข้าใจและรับฟังผู้อื่นในการวางแผนการทำงานร่วมกัน
ค้นคว้าเรื่องราวที่ตนเองสนใจเพื่อหาคำตอบ
สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม นำเสนอต่อเพื่อนและครูได้อย่างเข้าใจและน่าสนใจ
- มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น