เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ป่าโคกหีบ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า
2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

week8


เป้าหมายรายสัปดาห์      นักเรียนสามารถวางแผนเตรียมการแสดงซ้อมการแสดงละครเกี่ยวกับอนุรักษ์ป่า,รักธรรมชาติเพื่อจะออกไปแสดงให้ชุมชนดูเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับชุมชนมีความรักป่ามากขึ้นและพี่ก็สามารถแต่งเพลงเกี่ยวกับสิ่งที่พบเจอในป่า เช่น สมุนไพร การอนุรักษ์ ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร ฯลฯ
Week
Input
Process  (PBL)
Output
Outcome

8
22-26
..
2557
โจทย์
  วางแผนซ้อมการแสดงการรักป่า การกระตุ้นให้ชุมชนหรือเด็กรักป่ามากขึ้น  และแต่งเพลงเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ (ป่าโคกหีบ)

คำถาม
-ทำไมต้องรักป่า
-ทำไมต้องอนุรักษ์ป่า
-ธรรมชาติกับป่าสัมพันธ์กันอย่างไร
-จะแสดงอะไรในการสื่อถึงการรักป่า

เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการการดำเนินชีวิตของแต่ละภูมิภาค
 - Brainstorms แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น และความรู้สึกของตนเอง
สื่อ/อุปกรณ์
- กระดาษปรู๊ฟ
- สีต่างๆ
- เตรียมอุปกรณ์ในการแสดง


วันจันทร์วันอังคาร วันพฤหัสบดี
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะแสดงบทบาทสมมติอย่างไรเพื่อให้ชุมชนมีความอนุรักษ์ป่า และรักธรรมชาติมากขึ้น
เชื่อม
-นักเรียนและครูแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นเตรียมความพร้อมในการซ้อมละครการแสดงเกี่ยวกับ ความรักป่า อนุรักษ์ป่า รักธรรมชาติ ฯลฯ ละครที่กระตุ้นให้เกิดการรักป่ามากขึ้น
- นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการซ้อมการแต่งเพลงบทเพลง เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
 (ป่าโคกหีบ) เช่น สมุนไพร การอนุรักษ์ ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร ฯลฯ
วันศุกร์
เชื่อม
         นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ เกิดปัญหาอย่างไร ควรแก้ไขอย่างไร
ใช้
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองเกี่ยวกับการออกไปแสดงให้ชุมชนได้รู้จักการอนุรักษ์ป่า และธรรมชาติมากขึ้น และยังถ่ายทอดข้อมูลให้กับเพื่อนๆครูฟังอย่างเข้าใจ
นักเรียนได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 8 สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเองด้วยงานศิลปะ
ชิ้นงาน
-สรุปและบันการแสดงลงในสมุดตามที่ตนได้รับมอบหมา
-แต่งเพลงตามที่ได้รับมอบหมาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-การสรุปและบันการแสดงลงในสมุดตามที่ตนได้รับมอบหมา
- การแต่งเพลงตามที่ได้รับมอบหมาย
- การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8

ความรู้
    นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรักรักป่า การอนุรักษ์ป่า รักธรรมชาติมากขึ้นและรู้จักกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งจะนำพานักเรียนไปสู่เป้าหมาย

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ทักษะในการจดบันทึก
- ทักษะในการทำงานร่วมกับเพื่อน
ทักษะการคิด
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการการแสดงและการแต่งเพลง
การคิดสร้างสรรค์แนวทางที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการซ้อมและการแต่งเพลง
- คิดเชื่อมโยงความพันธ์การแสดง การแต่งเพลง การเล่นดนตรี
ทักษะการสื่อสาร
    อธิบายสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ในการแก้ปัญหาระหว่างซ้อมการแสดง เตรียมความพร้อมต่างๆ และการแต่งเพลง
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย


ภาพกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ 


ภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 8 พี่ ป.6 ร่วมกันวางแผนซ้อมการแสดง เพื่อถ่ายทอดละครให้กับนักเรียนและชุมชนบ้านกวางงอยรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของป่ามากยิ่งขึ้น และในวันนี้พี่ ป.6 ก็ได้ร่วมกันวางแผนออกแบบเรื่องย่อละครที่จะไปแสดง พี่ ป.6 ก็ได้แบ่งหน้าที่ ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงการแบ่งหน้าที่ของตัวละครแต่ละบท พี่ ป.6 มีการวางแผนร่วมกันและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตนเองและเพื่อนมากขึ้น และในตอนบ่าย พี่ ป.6 ก็ได้ซ้อมละครร่วมกันหลังจากที่ตอนเช้าได้ร่วมกันวางแผนกันเสร็จ พี่ปังปอนด์ แสดงเป้นครูใหญ่ พี่ฟิล์มเป็นคุณครู พี่ปอนดืสามารถแสดงละครให้มีสีสันมากขึ้นโดยการแสดงให้ตลกมากขึ้น เพื่อนๆหัวเราะไปด้วยกันและจากนั้นเมื่อแสดงจบ พี่ ป.6 ก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วหาข้อคิด ฉาก บทที่ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุง แต่พี่ ป.6 ก็ได้ร่วมกันแต่งชื่อละคร ชื่อเรื่องว่า “บ้านเล็กๆในป่าใหญ่”และจากนั้น พี่ ป.6 ก็เดินสำรวจป่าเพื่อเก้บผลไม้ป่ามาเปิดตลาดขายอาหารที่หาจากป่า คือ บักเหลี่ยม มันเทียน พี่ ป.6 ช่วยกันเก็บเต็มถังที่เตรียมไปได้อย่างรวดเร็วและพี่ฝ้ายกับพี่โก้อาสาล้างผลไม้ที่หามาจากป่าเอง พี่ฝ้ายและพี่โก้มีจิตอาสามาล้างบักเหลี่ยมแทนเพื่อนๆและเตรียมของรอเพื่อนๆและในตอนบ่ายพี่ ป.6 ร่วมกันทำอาหารจากป่าเพื่อเปิดตลาด พี่ ป.6 มีการวางแผนแบ่งหน้าที่กัน พี่ฝ้าย พี่โก้ พี่ซินดี้ พี่บอล (ผ่าบักเหลี่ยม) พี่ยุ้ย พี่อังอัง (กรอกถั่วลิสงต้ม)และ (มันเทียนใส่กระทง) พี่เพชร พี่ออสติน พี่ปุณและแม่พี่โก้ (ต้มน้ำสมุนไพร) พี่ ป.6 แต่ละกลุ่มตั้งใจทำอาหารและก็มาเอาโต๊ะเพื่อจัดวางอาหารจากป่าขายนั้นเอง พี่ ป.6 แต่ละคนก็มีบทบาทแม่ค้าแตกต่างกันออกไป จากนั้น พี่ ป.6 เตรียมชุดการแสดงมาซ้อมละคร พี่ๆป.6 เปลี่ยนชุดซ้อมละครให้สมบทบาทจริงมากกว่าการซ้อมในวันจันทร์ที่ผ่านมาการแสดงยังไม่พร้อมและไม่เป้นไปตามบทที่วางแผนไว้ แต่วันนี้พี่ ป.6 ได้ดีมากขึ้นเข้าใจบทละครสามารถหามุกตลก หัวเราะ เสริมความรู้ แง่คิด เข้าไปในบทมากขึ้น พี่ปังปอนด์สามารถจำบทตัวเองได้พุดได้อย่างเป้นธรรมชาติ จากนั้น พี่ ป.6 ก็ได้สรุปถึงปัญหา ความรู้สึก ความประทับใจ ตลอดทั้งสัปดาห์ และ ก็สรุปรายสัปดาห์ ที่ 8 ค่ะ

    ตอบลบ