เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ป่าโคกหีบ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า
2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

week1


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของป่ากับชุมชน 
Week
Input
Process  (PBL)
Output
Outcome

1
4-8
..
2557

โจทย์ 
- สร้างแรงบันดาลใจโดยการเดินสำรวจป่า
คำถาม
คุณค่าของป่าโคกหีบสำคัญอย่างไร
- ป่าโคกหีบมีความสำคัญอย่างไร
- ถ้าไม่มีป่าจะเกิดอะไรขึ้น
-เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้อย่างไร
-อาหารที่ได้จากป่ามีอะไรบ้าง

เครื่องมือคิด 
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของป่าโคกหีบ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานนิทานเกี่ยวกับป่า
Place Mat  การวิเคราะห์  วิพากษ์เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของป่าโคกหีบ
สื่อ/อุปกรณ์
- ป่าโคกหีบ
- กระดาษ A4
- สีไม้
- กระดาษ ปรู๊ฟ

วันจันทร์
ชง
ดูสถิติการสูญเสียป่า การเพิ่มประประชากร การเพิ่มความต้องการใช้พลังงาน และสถิติอื่นๆที่สำคัญ จากwww. worldometers.info/th/
เชื่อม 
วิเคราะห์   สาเหตุและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการสูญเสียป่าไม้ โดยใช้เครื่องมือคิด Card and Chart
วันอังคาร
ชง
สำรวจป่าในชุมชนที่ใกล้ที่สุด (ป่าโคกหีบ)
เชื่อม
เปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยนสนทนาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจป่า
ใช้
วิเคราะห์   ปัญหาที่เกิดขึ้นในป่าชุมชน หลังจากที่เดินสำรวจ โดยใช้เครื่องมือคิด Place Mat
วันพฤหัสบดี
ใช้
ออกแบบตั้งชื่อหน่วยทำกิจกรรม ตกแต่งห้องด้วยชื่อหน่วยที่ตั้งไว้
- Mind Mapping ก่อนเรียน
วันศุกร์
เชื่อม
แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้
สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองงานศิลปะเกี่ยวกับป่า
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ชิ้นงาน
สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับป่าลงในสมุด
วิเคราะห์ปัญหาป่าในชุมชนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Card and Chart)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
การสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับป่าลงในสมุด
การวิเคราะห์ปัญหาป่าในชุมชนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Card and Chart)
การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- การวางแผนการเดินป่าและการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้
- ระบบนิเวศในป่าโคกหีบ
- ปัญหาที่พบในการสำรวจป่าในชุมชน (ป่าโคกหีบ)
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การใช้ชีวิตในการเดินป่า
- ทักษะการพร้อมในการเดินป่า
- ทักษะการปฐมพยาบาลในการเดินป่า
- ทักษะในการจดบันทึก
ทักษะการคิด
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการเดินป่า
การคิดสร้างสรรค์แนวทางที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าโคกหีบได้

- คิดเชื่อมโยงความพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง คน พืช สัตว์ และป่า
ทักษะการสื่อสาร
    อธิบายสิ่งที่ตนเองสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ในการเดินสำรวจป่าโคกหีบผ่านชิ้นงาน เช่น บทความ นิทาน ภาพวาด
คุณลักษณะ :
- ทักษะความอดทนในการเดินป่า การใช้ชีวิตในป่า
การเคารพสถานที่ (ป่าโคกหีบ)และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการเดินป่าด้วยความนอบน้อม
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา
มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน


ดูภาพยนต์ "ครูบ้านนอก"

กิจกรรมออกเดินสำรวจป่า (ครั้งที่1)


กิจกรรมระดมความคิดสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการชมภาพยนต์ "ครูบ้านนนอก"


สรุปการเดินสำรวจป่าโคกหีบครั้งที่ 1


สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
สรุปสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ (เดี่ยว)

สรุปสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหมดสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกของการเรียนรู้ ทั้งครูและเด็กๆต่างรู้สึกตื่นเต้นและมีเรื่องราวมากมายที่อยากถ่ายทอดให้คุณครูและเพื่อนๆฟัง ดังนั้นครูจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถ่ายทอดและเล่าสิ่งที่ตนเองได้ทำหรือประสบการณ์ใหม่ๆในช่วงปิดเรียน หลังจากนั้นครูสร้างแรงจูงใจจึงให้นักเรียนดูวีดีโอ “ครูบ้านนอก” และครูกระตุ้นด้วยคำถามว่า พี่ๆรู้ไหมว่า ใน Q2 จะเรียนเกี่ยวกับอะไร ?พี่เพลง,พี่ยุ้ย,พี่อังอัง,
    พี่เพชร ตอบว่า เรียนเกี่ยวกับป่าค่ะ/ครับ และเมื่อพี่ๆป.6พร้อมแล้วครูก็เปิดวีดีโอ “ครูบ้านนอก” ให้ดู พี่ๆตื่นเต้นกับการที่จะได้ดูวีดีโอเมื่อพี่ๆจากนั้นเมื่อพี่ ป.6 ดูวีดีโอจบครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม Round Rubin นั่งเป็นวงกลม พี่ๆดูวีดีโอแล้วพี่ๆรู้สึกอย่างในวีดีโอเรื่องนี้ พี่ๆ ป.6 ตอบได้มากมายหลายประเด็น เช่น ความเสียสละ รักป่า รู้หน้าที่ เต็มใจในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง และครูก็ให้พี่ ป.6 สรุปหลังจากดูวีดีโอ “ครูบ้านนอก” และจากนี้ไปครูจะให้พี่ ป.6 ตั้งชื่อโครงงาน พี่ ป.6 เสนอชื่อ มา 10-15ชื่อเรื่อง แต่พี่ ป.6 ลงมติด้วยกันเห็นพร้อมกันให้ชื่อว่า “Amazing Forest” พี่ๆป.6ตื่นเต้นในการเลือกชื่อเรื่องในครั้งนี้ เพราะจะได้เดินป่าและเมื่อได้ชื่อเรื่องที่จะเรียนใน Q2 นี้ ครูให้ทำ Mind Mapping ก่อนเรียน พี่ ป.6 ทำงานออกแบบได้และตั้งใจทำงานที่ครูมอบหมายให้ แต่มีพี่โมกข์ไม่เข้าใจว่าต้องทำอย่างไรเขียนอะไรบ้าง พี่ๆป.6 เดินสำรวจป่า และก่อนที่จะเดินป่า ครูและพี่ ป.6ได้สร้างข้อตกลงกัน ขณะที่เข้าป่าทำตัวอย่างไร ปฎิบัติอย่างไร และเมื่อสร้างข้อตกลงเข้าใจกันเสร็จครูและนักเรียนได้เดินทางเข้าสำรวจป่า ครั้งที่1 ระหว่างทางก่อนถึงป่า พี่ ป.6 เจองูหลามใหญ่มากนอนตายอยู่ขข้างถนน และพี่ ป.6 ก็ลงไปดู ถ่ายภาพ และก็เดินต่อไป ในขณะที่เดินสำรวจเข้าไปในป่าแล้ว พี่ ป.6 ตื่นเต้นมากเจอทั้งผลไม้ป่า เสียงสัตว์ เห็ด ต้นไม้มากมายหลายชนิด พี่ ป.6 ได้จดลงสมุดบันทึกข้อมูลของตัวเองและเรียนรู้ไปในป่าพร้อมกับคุณครู ในระหว่างทางการสำรวจป่า มีเสียงดังเป็นบ้างครั้ง เสียงจากพี่ปอด์นและพี่โก้ คอยเรียกเพื่อนให้ไปดูเห็ดซึ่งมี พี่ปอด์นพี่โก้ ที่รู้จักเห็ดในป่าและพี่ฝ้าย พี่ ป.6 เดินสำรวจไปจนถึง ที่มาของป่าโคกหีบ คือ “หีบ” นั้นเองที่ชุมชมเล่าลือกัน และจากนั้นเมื่อพี่ ป.6 สำรวจป่าครั้งที่ 1 เสร็จ พี่ ป.6ก็ได้มาสรุปเกี่ยวกับการเดินป่า ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับปัญหาในป่า ความรู้ความประทับใจ และแนวทางแก้ไขปัญหาในป่า และหลังจากนั้นครูให้พี่ ป.6 เขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้ เกี่ยวกับป่า พี่ๆป.6 ตั้งใจทำงานของใครของเราตั้งใจทำงานทุกคน เมื่อพี่ทำงานของตัวเองเสร็จ ครูให้ พี่ ป.6 ทุกคน ช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้หลังจากเอาของเพื่อนแต่ละคนมาดูว่าสิ่งไหนที่เหมือนและแตกต่างกันมาเขียนลงกระดาษปรู๊ฟ ส่วนชิ้นงานพี่ ป.6 ช่วยกันทำ พี่ ป.6 ก็ทำสำเร็จและออกมาได้อย่างสวยงาม พี่ ป.6 ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Week1 พี่ ป.6 ตอบพร้อมกัน “ดูครูบ้านนอก,ออกสำรวจป่าครั้งที่1,ตั้งชื่อหน่วย,เขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้” พี่ ป.6 สรุป Week1 ด้วยความเข้าใจของตัวเองและตกแต่งชิ้นงานได้อย่างสวยงามให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีค่ะ

    ตอบลบ